PSİKOTEKNİĞİN CEZASI

PSİKOTEKNİĞİN CEZASI

Psikoteknik Raporu Bulundurmamanın Cezası Nedir?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ MADDE 36d gereğince ; Ticari olarak yük/eşya veya yolcu taşımacılığı yapanların, Sürücülerin Bedensel ve Zihinsel açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur.

Buna aykırı hareket edenlere yönetmeliğin 73. maddesi gereğince 5 ihtar ve 800 TL para cezası verilmektedir.İhtarların toplamı 50 adede ulaştığında ve bu ihtarlar kaldırılmadığında firmanın yetki belgesi iptal edilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 73. Madde'de de şöyle belirtilmiştir:

Bu yönetmeliğin 17. maddesinin (d) bendinin (8) ve (9)’uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu alt yapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar,

60. maddeye aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar,

İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 TL. olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

 

Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.