SRC -5

SRC -5

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak olan ve SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip şoförlerin: 

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5) / ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur. 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği`ne göre tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik belgelerini alabilmelerine ilişkin hükümler Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir. 

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi uyarınca: 


✓ Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, bu Yönerge kapsamındaki eğitimlere katılıp ve sınavda başarılı olarak uygun SRC 5 Belgesi sahibi olmaları zorunludur. 

✓ 19 saat “ADR Temel Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin dökme veya paketli olarak taşınması için ön görülen araçları kullanabilirler. 

✓ ADR Temel Eğitimi`ne ilave olarak 13 saat “ADR Tank Eğitimi “ alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin tank içinde taşınması için ön görülen araçları da kullanabilirler. 

✓ ADR Temel Eğitimi`ne ilave 8 saat “ADR Sınıf 1 Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin (patlayıcı maddelerin veya nesnelerin) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler. 

✓ ADR Temel Eğitimi`ne ilave 8 saat “ADR Sınıf 7 Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 7 kapsamındaki maddelerin (radyoaktif malzemelerin ) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler. 

SRC 5 Belgesinin süresi
✓ SRC 5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. 

SRC 5 Belgesinin yenilenmesi
✓ SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 Belgesi verilir.